Obchodní podmínky

Firmy STABILA ČR, s.r.o., Haluzice 163, 68333 Mouchnice, Česká Republika. IČ: 42864208, DIČ: CZ42864208, Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11398.

Korespondenční adresa pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo zásilek je sídlo firmy STABILA ČR, s.r.o.

Kontaktní telefonní číslo sloužící jako zákaznická linka: +420 517321190 (v provozu pondělí-pátek 6:30-13:30).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti STABILA ČR s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek prodávajícího.

1.2. Jelikož prodávající neprodává hlavní produkt své činnosti zde v České Republice, vztahují se obchodní podmínky pouze a výlučně na paliva, které tvoří vedlejší část produkce prodávajícího. Jedná se především o odpadní dřevo ložené v kontejnerech, bukové brikety, podpalovací lamely.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na zajištění dopravy, která je zajišťována externími firmami a které mají své obchodní podmínky.

1.4 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.8. Spolupráce s velkoobchodními partnery se řídí dle „Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.“

2. Cena zboží a platební podmínky

2.1. Ceny při okamžitém odběru
Ceny, uvedené na webových stránkách, jsou platné v době jejich zveřejnění a platí po celou dobu, než nastane změna. Informace o změně ceny je uvedena vždy na úvodní stránce s popisem data platnosti informace.

Zboží je možno uhradit pouze v hotovosti.

2.2. Rezervace zboží
Pokud není možné zboží okamžitě dodat, zapisuje se kupující do pořadníku. V tomto případě přestává platit cena uvedená na webových stránkách a kupující si rezervuje pouze pořadí v pořadníku. Vzhledem k dynamice cen paliv, kupující obdrží objednané zboží za cenu, která bude aktuální v době, kdy bude zboží kupujícímu dodáno.

I u rezervovaného zboží je možná pouze platba v hotovosti.

2.3. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Vzhledem k povaze zboží je možné odstoupení od smlouvy pouze před fyzickou dodávkou k zákazníkovi. Pokud je již vozidlo objednáno či je na cestě a kupující zboží odmítne, je kupující nucen zaplatit celou částku dopravy.

3.2. Vysypáním paliva u kupujícího se zboží považuje za dodané a kupující je povinen uhradit plnou cenu paliva. Pokud si přeje zboží vrátit, musí tak učinit na vlastní náklady a sám si zajistit dodání ve stejném kontejneru do sídla prodávajícího. V tomto případě mu bude vrácena plná částka za zboží.

3.3. V případě briket, které si zákazník sám přebírá, je zákazník povinen při předání brikety přepočítat a nesrovnalosti ihned nahlásit předávajícímu pracovníkovi. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci ještě před složením zboží. Odstoupení od smlouvy se řeší dle odstavce 3.

5. Práva z vadného plnění

5.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Ustanovení uvedená v čl. 5.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

5.5. Zákonem daná záruční lhůta 24 měsíců u paliv neplatí a pro toto zboží se nevztahuje.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím dokumentu GDPR.

6.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení pořadníku. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a případně i ceny dopravy.

7.2. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.“

8. Zasílání obchodních sdělení

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího či formou SMS a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V Haluzicích 24.11.2022